Gospodarka terenowa

Działalność gospodarcza o znaczeniu lokalnym jako przeciwstawienie działalności gospodarczej o znaczeniu ogólnokrajowym. Kryterium podziału na gospodarkę ogólnokrajową j terenową stanowi zasięg terytorialny zaspokajania potrzeb. Zakłady służące zaspokajaniu potrzeb całego kraju zaliczane są do gospodarki o znaczeniu ogólnokrajowym, zakłady służące do zaspokajania potrzeb lokalnych danego terenu ? do gospodarki towarowej. Przeprowadzenie takiego podziału natrafia w praktyce na trudności, ponieważ wiele zakładów spełnia zarówno funkcje o znaczeniu ogólnokrajowym, jak i terenowym. Toteż w praktyce jako gospodarkę o znaczeniu ogólnokrajowym przyjęto uważać gospodarkę zarządzaną i nadzorowaną przez resorty gospodarcze (ministerstwa), a jako gospodarka terenowa ? te dziedziny gospodarki, które są zarządzane i nadzorowane przez terę nowe rady narodowe. Podział ten jest płynny; coraz wyraźniej obserwuje się tendencję do przesuwania linii podziału na rzecz gospodarki terenowej. Gospodarka terenowa może posiadać różny zasięg. Rozróżnia się gospodarki terenowe o znaczeniu wojewódzkim, powiatowym, miejskim i gromadzkim. W skład gospodarki terenowej wchodzą następujące działy: przemysł, rolnictwo i leśnictwo, budownictwo, transport i łączność, obrót towarowy, gospodarka komunalna i mieszkaniowa oraz usługi socjalne i kulturalne.

About the author /


Related Articles