Gospodarka komunalna

Dział gospodarki narodowej i podstawowy człon gospodarki miejskiej, którego zadaniem jest zaspokajanie codziennych i powszechnych materialno-bytowych potrzeb ludności, wynikających z jej warunków życia w mieście lub osiedlu; obejmuje takie rodzaje działalności, jak: gospodarka mieszkaniowa i hotelarstwo; zakłady i urządzenia techniczno-sanitarne;  zakłady i urządzenia transportu miejskiego: zakłady energetyki lokalnej. Gospodarka komunalna. nie zajmuje się zaspokajaniem niematerialnych potrzeb ludności. Zaspokajaniem potrzeb tego typu zajmuje się dział usług socjalnych i kulturalnych. Spośród sześciu podstawowych materialnych potrzeb człowieka, do których zaliczyć można: pożywienie, odzież, mieszkanie, utrzymanie higieny i czystości, ogrzewanie i oświetlenie, transport wewnątrzosiedlowy, gospodarka komunalna zaspokaja jedynie cztery ostatnie. Pojęcie gospodarki komunalnej używane jest ? sensu largo ? w wymienionym wyżej zakresie zadań. W pewnych przypadkach pojęcie gospodarki komunalnej używane jest ? sensu stricto ? w wymienionym wyżej zakresie zadań, wyłączając jednak gospodarkę mieszkaniową. Treścią swych zadań gospodarki komunalnej związana jest tradycyjnie z warunkami życia miejskiego. W miarę postępów w rozwoju techniki i cywilizacji gospodarka komunalna staje się również w coraz szerszym zakresie nieodłącznym elementem warunków życia wiejskiego.

About the author /


Related Articles