Glowny urzad statystyczny

Naczelny organ statystyki państwowej w Polsce, podległy bezpośrednio Prezesowi Eady Ministrów. Po przerwie wojennej G.U.S wznowił działalność w marcu 1945. Sytuację formalnoprawną G.U.S. określił dekret z 31. VII. 1946. W myśl tego dekretu do najważniejszych zadań G.U.S. należy: prowadzenie badań statystycznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb planowania i kontroli wykonania planów;koordynacja i fachowy nadzór nad badaniami statystycznymi prowadzonymi przez poszczególne władze, urzędy i instytucje oraz prowadzenie rejestru tych badań; ogłaszanie wyników badań statystycznych oraz publikowanie naukowych prac statystycznych;prowadzenie badań w zakresie teorii, techniki i organizacji statystyki oraz współpraca z zagranicą;nadzór nad działalnością terenowych organów statystycznych i koordynacja ich pracy; szkolenie fachowego personelu statystycznego;prowadzenie akcji popularyzowania statystyki. W ramach organizacyjnych G.U.S. działa Zakład Techniki Statystycznej, którego zadaniem jest zmechanizowane opracowanie wyników badań statystycznych. Jednym z podstawowych zadań G.U.S. jest ustalanie programów sprawozdawczości centralnej, koordynowanie programów sprawozdawczości resortowej z programami sprawozdawczości centralnej oraz ustalanie programów prac statystycznych terenowych organów statystycznych.

About the author /


Related Articles

Jeden komentarz

  1. admin

    Szczecin ubezpieczenia turystyczne online Bytów