Monthly Archives: grudzień 2015

 • Gwarancje
  Posted in: Biznes i Finanse

  Po pierwsze, przed rozpoczęciem działalności przez FDIC w 1934 r., upadek banku (sytuacja, w wyniku której bank nie jest w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań względem depozytariuszy oraz innych wierzycieli i musi zaprzestać działalności) oznaczał, że depozytariusze musieli czekać

 • Gospodarka towarowa
  Posted in: Biznes i Finanse

  Gospodarka, w której pozycję dominującą zajmuje produkcja towarowa, a więc społeczna produkcja różnorodnych dóbr materialnych przeznaczonych do wymiany drogą kupna-sprzedaży. Narodziny produkcji towarowej związane są z rozwojem społecznego podziału pracy, wyodrębnieniem samodzielnych producentów i powstaniem prywatnej własności środków produkcji. Produkcja

 • Gospodarka terenowa
  Posted in: Biznes i Finanse

  Działalność gospodarcza o znaczeniu lokalnym jako przeciwstawienie działalności gospodarczej o znaczeniu ogólnokrajowym. Kryterium podziału na gospodarkę ogólnokrajową j terenową stanowi zasięg terytorialny zaspokajania potrzeb. Zakłady służące zaspokajaniu potrzeb całego kraju zaliczane są do gospodarki o znaczeniu ogólnokrajowym, zakłady służące do

 • Gospodarka socjalistyczna
  Posted in: Biznes i Finanse

  W gospodarce socjalistycznej produkcja towarowa ma zasadniczo odmienny charakter niż w formacjach przed-socjalistycznych. Produkcja towarowa jest tu oparta nie na prywatnej, lecz na społecznej własności, nie na wyzysku człowieka przez człowieka, lecz na wzajemnej współpracy i pomocy skooperowanych producentów. Rozwój

 • Gospodarka narodowa
  Posted in: Biznes i Finanse

  Całość działalności gospodarczej prowadzonej w ramach danego gospodarstwa narodowego i ściśle uzależniona od jego struktury; składa się na nią działalność gospodarcza (gospodarka) w sferze produkcji, obiegu, podziału i konsumpcji, a także gospodarka we wszystkich działach i gałęziach gospodarstwa narodowego. Termin

 • Gospodarka mieszkaniowa
  Posted in: Biznes i Finanse

  Działalność gospodarcza i administracyjna, mająca na celu zaspokojenie mieszkaniowych potrzeb ludności. W najszerszym zakresie do zadań gospodarki mieszkaniowej zalicza się budownictwo mieszkaniowe, dyspozycję i przydział mieszkań oraz utrzymanie i konserwację budynków mieszkalnych. Budownictwo mieszkaniowe powiększa istniejące zasoby, kompensując ubytek mieszkań

 • Gospodarka komunalna
  Posted in: Biznes i Finanse

  Dział gospodarki narodowej i podstawowy człon gospodarki miejskiej, którego zadaniem jest zaspokajanie codziennych i powszechnych materialno-bytowych potrzeb ludności, wynikających z jej warunków życia w mieście lub osiedlu; obejmuje takie rodzaje działalności, jak: gospodarka mieszkaniowa i hotelarstwo; zakłady i urządzenia techniczno-sanitarne; 

 • Gospodarka drobnotowarowa
  Posted in: Biznes i Finanse

  Gospodarka, której produkcja opiera się na prywatnej własności środków produkcji i osobistej pracy właściciela tych środków, będącego równocześnie właścicielem wytwarzanych przez siebie produktów. Do podstawowych dziedzin, w których utrzymała się dotychczas gospodarka drobnotowarowa., należą rolnictwo i rzemiosło; gospodarka ta, od

 • Glowny urzad statystyczny
  Posted in: Biznes i Finanse

  Naczelny organ statystyki państwowej w Polsce, podległy bezpośrednio Prezesowi Eady Ministrów. Po przerwie wojennej G.U.S wznowił działalność w marcu 1945. Sytuację formalnoprawną G.U.S. określił dekret z 31. VII. 1946. W myśl tego dekretu do najważniejszych zadań G.U.S. należy: prowadzenie badań

 • Globalizacja rynkow
  Posted in: Biznes i Finanse

  Obrót kontraktami na początku lat osiemdziesiątych. Na przykład w 1985 r. wszystkie dziesięć podstawowych kontraktów futures znajdowały się w amerykańskim obrocie giełdowym. Wraz z gwałtownym rozwojem rynków futures i wynikającym stąd wzrostem zysków, jakie osiągały giełdy w Stanach Zjednoczonych, również